Yêu cầu của SOLAS với hệ thống thông tin an toàn và cứu nạn toàn cầu

An toàn tính mạng trên biển là mối quan tâm cao nhất trong ngành vận tải biển và do đó một số tiêu chuẩn và quy định đã được đưa ra để đáp ứng mức độ tối thiểu của hoạt động an toàn và các quy trình để tránh bất kỳ sai sót nào. Bất chấp tất cả các quy định, một số tai nạn là khó tránh.

Do đó, SOLAS mô tả rõ ràng các tiêu chí tối thiểu đối với Hệ thống An toàn Ứng phó Hàng hải Toàn cầu (GMDSS) để khi xảy ra rủi ro hoặc tai nạn, số người có thể được cứu sống tối đa.

Tất cả các tàu đi trên các vùng biển quốc tế phải tuân thủ theo chương IV của SOLAS về việc vận hành trơn tru và rõ ràng hệ thống cứu nạn trên toàn thế giới. Do đó, các yêu cầu chức năng sau đã được đặt ra:

Truyền tín hiệu cấp cứu từ tàu vào bờ bằng ít nhất hai phương thức riêng biệt và độc lập

Mỗi con tàu theo GMDSS phải có ít nhất hai phương thức liên lạc riêng biệt để chuyển tải sự cố từ tàu đến bờ từ EPIRB, Gọi chọn lọc kỹ thuật số (DSC), Inmarsat C.

Nhận được tin báo nạn từ bờ đến tàu

Mọi tàu thuộc GMDSS phải có khả năng nhận được các cảnh báo về bờ cho tàu và cảnh báo sự cố bằng một trong hai phương tiện – DSC và NAVTEX.

Truyền và nhận cảnh báo sự cố giữa tàu với tàu

Mỗi tàu thuộc GMDSS phải có khả năng truyền và nhận tín hiệu báo nạn giữa tàu với tàu bằng hai phương thức – kênh 13 VHF và DSC.

Truyền và nhận thông tin liên lạc phối hợp tìm kiếm và cứu nạn

Mọi tàu thuộc GMDSS phải có khả năng nhận và truyền thông tin liên lạc phối hợp tìm kiếm cứu nạn bằng bất kỳ phương tiện nào sau đây – NAVTEX, HF / MF / VHF, Inmarsat.

Truyền và nhận thông tin liên lạc tại hiện trường

Mọi tàu thuộc GMDSS phải đáp ứng các yêu cầu phối hợp tìm kiếm cứu nạn và thông tin liên lạc về sự cố giữa các tàu tại hiện trường sự cố. Thông thường MF / HF hoặc VHF được sử dụng.

Truyền và nhận tín hiệu để định vị

Tàu theo GMDSS phải được trang bị các thiết bị phù hợp đã được phê duyệt cho hoạt động cứu nạn hàng hải và như được mô tả trong SOLAS chương V như radar, v.v.

Truyền và nhận thông tin an toàn hàng hải

Mọi tàu thuộc GMDSS phải có khả năng nhận thông tin an toàn hàng hải thông qua các dịch vụ như cảnh báo hàng hải, hiệu chỉnh hải đồ, dự báo và cảnh báo thời tiết, cảnh báo sự cố, v.v. bằng NAVTEX và DSC

Thông tin liên lạc vô tuyến chung được truyền và nhận từ các mạng trên bờ

Tàu theo GMDSS bao gồm một hệ thống thông tin liên lạc chung cho các thông tin liên lạc chính thức, kinh doanh, cá nhân và tư nhân và có thể được thực hiện bằng các phương tiện của DSC và Inmarsat.

Truyền và nhận thông tin liên lạc giữa cầu nối với cầu nối

Tàu thuộc GMDSS phải có hệ thống liên lạc từ cầu đến cầu, thường được thực hiện tại cảng hoặc chuổi hoa tiêu bằng VHF đối với tầm hoạt động bình thường và MF / HF hoặc Inmarsat đối với tầm xa hơn.

Bình luận trên Facebook